Menu

Info o projektu

O projektu

V rámci projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC vzniklo více než čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Materiály kladou důraz na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka.

Co stránky obsahují?
- vyučovací PDF pro celou vyučovací hodinu 
- krátké jednotlivé aktivity vhodné pro doplnění vyučovací hodiny
- závěrečný test, který testuje získané znalosti žáků v případě absolvování všech aktivit daného tématu
- možnost stažení certifikátu o absolvování jednotlivých témat 
- galerii žákovských prací, kde můžete na web nahrát i výsledky práce žáků (ve formě videí, textů nebo plakátů)
- metodiky pro učitele ke každému tématu v sekci Pro učitele 
 

Co digitální zdroje přináší?

Žáci:
- využívají digitální technologie
- mohou si vyzkoušet kritickou a analytickou práci se zdroji
- rozvíjí mediální gramotnost a kritické myšlení
- posilují argumentační, prezentační, sociální a komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat
- rozumí pozicím různých historických aktérů a rozvíjí schopnost empatie vůči marginalizovaným skupinám
 
Školy/pedagogové:
- digitální zdroj, který napříč předměty zpracovává historické události a jejich odraz v kultuře a společnosti
- mohou uvádět do praxe multiperspektivní přístup ve výuce dějepisu
- získávají přístup k unikátním a často dosud neznámým dobovým pramenům, periodikům atd.  

Pro aktuální informace sledujte náš web nebo nás kontaktujte.


Rešerše stávajících učebnic k tématům, RVP, zdrojových a podkladových materiálů

V první fázi projektu proběhla rešerše existujících učebních materiálů a vzdělávacích plánů pro vzdělávací oblasti a učební předměty (dějepis, český jazyk a literatura, občanská nauka), v nichž jsou probírána témata, která jsou zpracovávána v projektových DVZ.

Cílem aktivity bylo identifikovat v existujících materiálech způsob, jakým jsou témata našich DVZ otevírána, a využít obeznámenost učitelů s jejich uchopením v existujících materiálech jako most k tvorbě DVZ.

Byly uspořádány 3 fokusní skupiny, jejichž smyslem bylo prodiskutovat s učiteli z praxe praktické zkušenosti s uchopením témat DVZ ve výuce.

Výsledky rešerše sepsané do Analýzy stávající situace ve vyučování předmětu  dějepis, občanská nauka a český jazyk – jsou ke stažení zde.

Na základě výsledků rešerše vznikl také popularizační článek na webu MKC Praha: https://mkc.cz/cz/o-nas/aktuality/jen-mala-poznamka-na-okraj-aneb-mensiny-v-ceskych-ucebnicich-dejepisu.

V září 2022 proběhla fokusní skupina týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky tohoto setkání jsou k dispozici v rámci souboru Dodatek k Analýze stávající situace ve vyučování předmětu – dějepis, občanská nauka a česky jazyk, který je ke stažení zde.