Menu
Holocaust (1939–1945)

Téma 5
Holocaust (1939–1945)

Celé hodiny

Předmět: občanská nauka, dějepis

Hodina pracuje s konceptem „pyramidy nenávisti“, který ukazuje, jakým způsobem se může ze stereotypůpředsudků vyvinout nenávist k určité skupině lidí. Žáci/kyně pracují s historickými dokumenty, které se vztahují k Židům, Romům a homosexuálům.

Předmět: občanská nauka,  dějepis

Žáci a žákyně pracují se stejnými historickými materiály jako v předcházející hodině. Dané materiály podrobují hlubší analýze a na jejím základě jsou schopni/né popsat a porovnat vývoj nenávistných postojů vůči Židům, Romům a homosexuálům v období první Československé republiky a následně v Protektorátu Čechy a Morava.

Předmět: občanská nauka, dějepis

Na příkladu bývalé vinohradské synagogy se žáci seznamují s dějinami židovské komunity v českých zemích ve 20. století. Hodina má formu procházky ve veřejném prostoru. V závěru hodiny na základě získaných informací žáci/kyně společně vytváří reportáž o synagoze.

Předmět: občanská nauka, dějepis

Na úvod hodiny jsou žákům/kyním představeny rozličné druhy synagog. Tato aktivita představuje úvod do hodiny založené na projektovém vyučování. V rámci hodiny je úkolem žáků/žákyň zjistit informace o synagoze v jejich obci a následně navrhnout pamětní desku, která by vystihovala její význam a historii.

Předmět: dějepis

Žáci se seznamují s příběhem Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby, kteří uprchli z Osvětimi. Zamýšlí se nad důvody, proč jejich zpráva o zdejších podmínkách nebyla přijata jednoznačně. V závěru hodiny žáci/žákyně diskutují nad otázkou, proč i několik let po válce bylo pro některé lidi obtížné uvěřit tomu, co se dělo v koncentračníchvyhlazovacích táborech.

Předmět: český jazyk a literatura,  dějepis

Žáci/žákyně porovnávají texty literárních děl Ludvíka AškenazyhoRadky Denemarkové, a zjišťují okolnosti jejich vzniku. Oba texty zobrazují návrat lidí po válce, avšak každý pojímá tuto problematiku po svém.

Jednotlivé aktivity

Předmět: občanská nauka, dějepis 

Analýzou „pyramidy nenávistise žáci a žákyně seznamují s konceptem budování nenávisti ve společnosti vůči určité skupině lidí. Díky analýze historických materiálů jsou schopni rozeznat jednotlivé stupně pyramidy.

Předmět: občanská nauka, dějepis 

Analýzou forografii žáci a žákyně jsou schopni pojmenovat jednotlivé znaky, které se mohou objevovat na budovách synagog.

Předmět: dějepis

Četbou úryvku z textu z exilových novin se žáci a žákyně seznamují s problematikou koncentračních táborů a života v nich.

Předmět: dějepis
Čas: 15 minut

Aktivita je založena na práci s příběhem, který popisuje útěk Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera a sepsání jejich zprávy o událostech v koncentračním táboře Osvětim. Žáci a žákyně mají k dispozici několik otázek na základě, kterých jsou schopni/y popsat jejich cestu, kdy a kde a v jakém formátu bylo jejich svědectví publikováno.

Vypracujte si test a získejte certifikát
TEST