Menu
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Téma 1
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Celé hodiny

Předmět: dějepis

Hodina je zaměřena na mnohonárodnostní charakter Československé republiky. Skrze dobové texty je představena oficiální menšinová politika státu a také pohled příslušníků menšin na tuto politiku.

Předmět: dějepis, občanská nauka

Tématem hodiny je národnostní identita v období první republiky. Dobový text a data ze sčítání lidu seznamují s problematičností jednoznačného určení národnosti v první republice. Výukový materiál se věnuje také národnostní identitě v současnosti.

Předmět: dějepis

Hodina je zaměřena na význam české a německé kultury v první republice. Žáci analyzují dva články z dobového tisku, které popisují návštěvy prezidenta Masaryka v pražském Národním divadle a pražském Německém divadle bezprostředně po jeho příjezdu do republiky.

Předmět: dějepis, český jazyk

Hodina seznamuje žáky se Státními cenami za literaturu a jejími laureáty v období první republiky. Držiteli cen byli nejen čeští a slovenští spisovatelé, ale i spisovatelé tvořící v menšinovém jazyce. Četbou konkrétních ukázek z literárních děl žáci poznávají jednotlivé literární žánry a druhy.

Předmět: dějepis

Prostřednictvím analýzy dobové mapy žáci pojmenovávají a určují základní průmyslová odvětví Československa a jejich geografickou polohu. Následná práce s dobovými reklamami žákům přibližuje významné prvorepublikové firmy.

Předmět: dějepis

V rámci hodiny se žáci seznamují s dopady hospodářské krize na Československo. Prostřednictvím analýzy dobových fotografií a tvorby novinového článku jsou žáci schopni vyjmenovat společenské změny, ke kterým krize vedla, a také jaký dopad měla na jednotlivé regiony.

Předmět: dějepis

Procházka centrem Prahy na konkrétních příkladech budov a míst představuje žákům bohatost kulturního a společenského života a významné instituce jako kavárny, památníky a divadla na přelomu 19. a 20. století a v období první Československé republiky. Pět zastavení je v pracovních listech doplněno o dobové materiályinteraktivní úkoly, které mají žáci za úkol během procházky vyplnit.

Jednotlivé aktivity

Předmět: dějepis
Čas: 20 minut

Dobová ukázka z knihy Nejkrásnější země: kniha mládeže o Československu z roku 1938, která mimo jiné propaguje státní politiku Československa vůči menšinám. Prostřednictvím několika otázek si žáci ověří porozumění textu. Lze využít i audio ukázku.

Předmět: dějepis, matematika 
Čas: 10 minut 

Prostřednictvím grafu jsou porovnávány údaje ze sčítáni lidu z roku 1910 z Rakouska-Uherska, a následné dáta z prvního sčítaní lidu v Československu z roku 1921. Žáci si při porovnávání údajů procvičí schopnost pracovat s informacemi z grafu.

Předmět: dějepis, český jazyk

Čas: 20 minut 

Hodina seznamuje žáky se Státními cenami za literaturu a jejími laureáty v období první republiky. Držiteli cen byli nejen čeští a slovenští spisovatelé a spisovatelky, ale i spisovatelé a spisovatelky tvořící v menšinovém jazyce. Během četby konkrétních ukázek z literárních děl žáci poznávájí jednotlivé literární žánry a druhy.

Předmět: dějepis, zeměpis 
Čas: 20 minut 

Žáci a žákyně pracují s dobovou mapou a s dobovými reklamami různých firem, které existovaly v první československé republice. Díky analýze reklam jsou žáci a žákyně schopni/y vyjmenovat druhy průmyslu a jejich geografické rozložení v první československé republice.

Předmět: dějepis 
Čas: 15 minut 

Aktivita je založena na četbě a analýze dobového textu (určování toho, který výrok je pravdivý a který ne). Žáci a žákyně jsou schopni/y vyjmenovat specifika hospodářské krize a rozumí dopadu krize na Československo. Rozumí příčinám nerovnoměrnému dopadu krize na určité regiony.

Vypracujte si test a získejte certifikát
TEST