Menu
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Téma 2
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Celé hodiny
 1. Bouřlivá třicátá léta
  Předmět: dějepis
  Cílem hodiny je aby žáci porozuměli dění v Evropě a v Československu na konci třicátých let 20. století. Skrze proslov prezidenta Edvarda Beneše z roku 1935 se žáci seznámí nejdříve se zahraničními událostmi. Následně je žákům prostřednictvím dobových fotografií představeno dění v Československu. Závěr hodiny je věnován vzájemnému propojení poznatků, a to skrze tvorbu syntetizujícího textu.
 2. Hra velmocí – Září 1938
  Předmět: dějepis
  Hodina seznamuje žáky se stanovisky jednotlivých zainteresovaných zemí v jednáních o odstoupení pohraničních území Československem. Jako forma hodiny je zvolen workshop, kdy jsou žáci rozděleni do 4 skupin dle států. Žáci ve skupinách pracují s dobovými materiály. Na závěr hodiny skupiny konfrontují stanoviska svých zemí.
 3. Druhá republika – mezi demokracií a totalitou
  Předmět: dějepis, občanská nauka
  Skrze četbu dobových novinových článků se žáci seznámí s politickou charakteristikou Československa v období tzv. druhé republiky. Hodina se zaměřuje na porozumění rozdílům mezi demokratickýmtotalitním politickým zřízením. Žáci skrze analýzu dobové karikatury pojmenovávají základní charakteristiky těchto režimů a dále s nimi pracují.
 4. Lidé v pohybu
  Předmět: dějepis, občanská nauka 
  Žáci se seznamují s důsledky změny hranic po mnichovské dohoděvídeňské arbitráži pro obyvatelstvo Česko-Slovenska. Skrze četbu dobových novinových článků žáci zjišťují, které skupiny obyvatel, a z kterého území museli odejít. Pohyb obyvatelstva žáci zaznačují do dobové mapy. Následnou interaktivní prací s dobovými fotografiemi se žákům přibližuje každodenní život a problémy uprchlíků.
 5. Když se hranice mění
  Předmět: dějepis
  Prostřednictvím analýzy dobové mapy žáci pojmenovávají a určují územní změny a jejich důsledky pro Česko-Slovensko po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži. Skrze analýzu dobových fotografií jsou žáci schopni popsat i další změny, kterým museli obyvatelé nově čelit.
 6. Ó, česká pole, na shledanou...
  Předmět: český jazyk a literatura,  dějepis
  Skrze tři konkrétní básně hodina seznamuje žáky s reakcemi československých básníků na události podzimu 1938. Žáci básně společně rozebírají, aby porozuměli obsahu a motivům jejich vzniku. V druhé polovině hodiny žáci mají ve skupinách napsat báseň, kterou vyjádří svůj pohled na události a atmosféru roku 1938.