Menu
Propaganda aneb když jsou slova zbraní (1933–1945)

Téma 3
Propaganda aneb když jsou slova zbraní (1933–1945)

Celé hodiny

Předmět: občanská nauka, mediální výchova 

Žáci jsou schopni vyjmenovat různé druhy masmédií a určit dobu jejich vzniku. V průběhu kreativního workshopu vytváří informační plakát, a tak porozumí základním principům fungování vybraného masmédia a masmédií jako celku. V závěrečné diskuzi žáci zobecňují své poznatky, definují principy fungování a základní rozdíly mezi jednotlivými druhy masmédií.

Předmět: občanská nauka, mediální výchova 

Žáci si prostřednictvím myšlenkové mapy vytvoří vlastní definici pojmu „propaganda“. Na základě následné analýzy dobových propragandistických materiálů jsou schopni pojmenovat základní rysy propagandy. V závěru hodiny srovnávají své původní předpoklady s novými znalostmi.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis 

V průběhu hodiny se žáci komplexně seznámí s divadelní hrou Bílá nemoc. S jejím obsahem, historickým kontextem jejího vzniku i dobovým přijetím hry. Žáci pracují s ukázkou z filmové adaptace, textovou ukázkoudobovými články, které reagovaly na uvedení hry. Cílem hodiny je pojmenovat, jakým způsobem hra reagovala na politickou situaci konce třicátých let.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis

Hodina je založena na interpretaci a porozumění divadelní hře Kat a blázen z produkce Osvobozeného divadla. V úvodu hodiny se žáci seznámí s písní z divadelního představení a analyzují její text. Žák je schopen vysvětlit propojení obsahu divadelní hry a tvorby Osvobozeného divadla s meziválečným politickým děním. V druhé části hodiny žáci sami divadelně ztvárňují danou píseň.

Předmět: dějepis 

Analýzou dobových propagandistických materiálů (text, fotografická koláž, karikatura) z období Protektorátu Čechy a Morava získá žák schopnost popsat, objasnit a analyzovat základní prvky propagandy v tomto období a jejich účel.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis 

Hodina je založena na četbě úryvků z díla Vládce mořských hlubin. Žáci samostatně pracují s literárním textem a hledají odpovědi na otázky, které se k dílu vztahují. Analýzou obsahu díla je žák schopen posoudit, jaký dopad může mít změna politického režimu na obsah literárních děl.

Jednotlivé aktivity

Předmět: občanská nauka, dějepis
Čas: 10 minut

Prostřednictvím analýzy nacistických a komunistických propagandistických materiálů ze třicátých let dvacátého století žáci definují základní rysy, kterými se propaganda vyznačuje.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis 
Čas: 20 minut

Žáci analyzují několik novinových článků, které poukazijí na to, jak nadšeně byla hra přijata v Československu, i na problémy, které její uvedení provázelo například v Rakousku. Cílem aktivity je získat základní povědomí o díle (postavy, téma, autor) a o kontextu doby, ve které vznikala.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis 
Čas: 15 minut 

Aktivita je založena na četbě a porozumění obsahu hry Kat a blázen od Voskovce a Wericha. Obsah hry je zpracovaný do atraktivní podoby komiksu, který představuje základní dějovou linku hry.

Předmět: dějepis, občanská nauka
Čas: 10 minut

Aktivita je založena na analýze dobových propagandistických materiálů (dvě fotografie a jede úryvek z článku). Na základě analýzy těchto materiálů jsou žáci a žákyně uvedeni/y do problematiky propagandy v Protektorátu Čechy a Morava.

Vypracujte si test a získejte certifikát
TEST